TOP

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Reisorganisator: Korcula Experts d.o.o. handelend onder de naam Dutchroutes als zijnde degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep van personen van te voren georganiseerde reizen aanbiedt, hierna “Dutchroutes”;

Reiziger: de wederpartij van Dutchroutes, degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of degene aan wie overeenkomstig artikel 7:506 BW de rechtsverhouding tot Dutchroutes is overgedragen;

Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Dutchroutes zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede ten minste twee van de volgende diensten:

 • vervoer
 • verblijf
 • een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Dutchroutes en wederpartij betreffende overeengekomen werkzaamheden of diensten, waaronder doch niet uitsluitend het boeken van internationale vluchten naar Kroatië of binnenlandse vluchten in Kroatië.

Website: https://dutchroutes.com
Werkdagen: de dagen maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van wettelijk erkende feestdagen;
Kalenderdagen: alle dagen;
Kantooruren: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 18.00 uur.

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst (de totstandkoming, de inhoud, de uitvoering en nakoming daarvan) tussen Dutchroutes en de reiziger.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Dutchroutes, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

De overeenkomst

 1. Dutchroutes biedt op haar website reizen en dagexcursies aan. Alle tarieven zijn uitgedrukt in Euro en zijn onderhevig aan wijzigingen. De tarieven zijn per persoon en indien van toepassing, op basis van een kamer voor 2 personen, waarbij voor andere aantallen andere voorwaarden gelden. De tarieven van onze reizen zijn exclusief internationale vliegtickets, hetzij anders vermeldt.
 2. De reiziger kan via de website, email, telefonisch of na een persoonlijk gesprek een aanvraag doen voor een reis. Om het voor Dutchroutes mogelijk te maken een offerte uit te brengen is het noodzakelijk dat zij een volledig ingevuld offerteformulier ontvangt.
 3. Dutchroutes verstrekt voor of uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst relevante algemene informatie over de vereiste reisdocumenten voor zover de reiziger de Nederlandse nationaliteit bezit en formaliteiten op gezondheidsgebied die voor reis en verblijf noodzakelijk zijn. Dutchroutes maakt deze informatie op haar website kenbaar.
 4. Dutchroutes attendeert de reiziger erop dat de reiziger ervoor kan kiezen een annuleringsverzekering en/of reisverzekering af te sluiten bij een door de reiziger te kiezen verzekeringsagent.
 5. Na een door de reiziger gedane aanvraag voor een reis verstrekt Dutchroutes een offerte betreffende de voornoemde reis. In deze offerte zijn de details opgenomen betreffende de gekozen reis, zoals de verblijfsperiode, de plaats(en) van verblijf, de te gebruiken vervoermiddelen, toeristische diensten enzovoorts. Een offerte is tot 7 dagen na dagtekening geldig, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 6. Bij de offerte ontvangt de reiziger een boekingsformulier.
 7. De overeenkomst komt tot stand door het aanvaarden van het aanbod van Dutchroutes inclusief de toepasselijke voorwaarden. Indien Dutchroutes van de reiziger het ondertekende boekingsformulier ontvangt is de overeenkomst tot stand gekomen.
 8. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger een bevestiging hiervan met een afschrift van hetgeen is overeengekomen alsmede een factuur voor een aanbetaling van 30% van de reissom.
 9. In geval van wijzigingen in het programma vóór vertrek zal de reiziger een gewijzigde reisovereenkomst ontvangen waarin de van de reis deel uitmakende diensten zijn opgenomen waarbij is aangegeven welke diensten inclusief danwel exclusief zijn.
 10. Hoewel Dutchroutes haar reisprogramma’s met de uiterste zorgvuldigheid samenstelt, kunnen volgorde of tijden in de reisprogramma’s op onderdelen afwijken. Als dit het geval is kan de beschrijving in het programma worden beschouwd als de basis van het reisprogramma.
 11. Extra uitgaven door de reiziger gedaan in hotels of tijdens de reis zoals wasserette, telefoonkosten, niet in het reisprogramma vermelde maaltijden etc. komen altijd voor rekening van de reiziger.

Verplichtingen van de reiziger

 1. De reiziger verstrekt Dutchroutes uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder) is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 3. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) en Dutchroutes verloopt uitsluitend via de aanmelder.
 4. De reiziger is verantwoordelijk voor tijdige inwinning van informatie bij de daartoe bevoegde instanties betreffende de benodigde reisdocumenten en formaliteiten op gezondheidsgebied en te controleren of de verstrekte informatie ten tijde van vertrek nog actueel is.
 5. Vliegtijden zijn onderhevig aan wijzigingen die onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij vallen. De reiziger is verplicht om en zelf verantwoordelijk voor tijdig voor aanvang van heen en terugreis te informeren naar de exacte vertrektijd.
 6. Luchtvaartmaatschappijen leggen tevens beperking op t.a.v. tickets alsmede ten aanzien van de hoeveelheid/gewicht bagage, het al dan niet vergoeden van verlies van bagage, het opleggen van boetes enzovoorts. De reiziger dient zich hiervan op de hoogte te stellen.
 7. De reiziger is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Dutchroutes ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van een correcte reiziger.
 8. Een reiziger die zodanig hinder of last oplevert, dat een goede uitvoering van de reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Dutchroutes van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van Dutchroutes in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van de hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.
 9. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als bedoeld in het artikel “klachten” te voldoen.

Betaling

 1. Na het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. In het geval van een groep (>10 reizigers) dient een aanbetaling van 50% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. De reiziger, in het geval van een groep, de aanmelder als bedoeld in artikel 4.3, ontvangt hiervoor een factuur. Deze factuur dient binnen 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan middels overmaking van het bedrag op het rekeningnummer van Dutchroutes. Na ontvangst van deze betaling zal Dutchroutes eerst een aanvang nemen met de voorbereidingen van de geboekte reis en gaat Dutchroutes ervan uit dat de reiziger de met de reis gemoeide reisvoorwaarden heeft geaccepteerd.
 2. Het restant van de reissom dient uiterlijk 30 dagen voor de vertrekdag te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Dutchroutes. De reiziger is in verzuim als niet tijdig is betaald. Bij niet tijdige betaling, ontvangt de reiziger een betalingsherinnering waarin de reiziger een termijn van veertien kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Dutchroutes heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.
 3. Indien de overeenkomst binnen 30 dagen voor de dag van vertrek tot stand komt, dient de gehele reissom bij het sluiten van de overeenkomst direct worden betaald.
 4. De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Dutchroutes heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle met de invordering van het verschuldigde bedrag of bedragen gemoeide kosten – zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke – voor rekening van de reiziger, onverminderd de overigens aan Dutchroutes toekomende rechten.

Wijzigen reissom

 1. Dutchroutes heeft het recht om tot 20 kalenderdagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen en heffingen. Dutchroutes zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.
 2. De prijzen van vliegtickets zijn onderhevig aan wijzigingen tot het moment van uitgifte.
 3. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in lid 1 af te wijzen. Hij moet op straffe van verval van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.
 4. Indien de reiziger de verhoging afwijst, heeft Dutchroutes het recht de overeenkomst op te zeggen.

Reisbescheiden

 1. Uiterlijk 10 kalenderdagen voor aanvang van de reis verstrekt Dutchroutes aan de reiziger de benodigde reisbescheiden betreffende de overeengekomen reis, het reisschema, eventuele vouchers en overige relevante informatie, tenzij dit redelijkerwijze niet van Dutchroutes gevergd kan worden.
 2. Mocht de reiziger 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden hebben ontvangen, meldt hij dit per omgaande aan Dutchroutes.
 3. In geval een reis wordt geboekt binnen 10 kalenderdagen voor de dag van vertrek, zullen partijen nadere afspraken maken over het ter beschikking stellen van de reisbescheiden.
 4. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde en vereiste documenten.

Wijzigingen door de reiziger

 1. Indien de reiziger na het sluiten van de overeenkomst wijziging van de overeenkomst wenst, zal Dutchroutes nagaan of deze wijzigingen (nog) mogelijk zijn. Eventueel met deze wijzigingen gemoeide kosten zullen per omgaande door de reiziger worden voldaan.
 2. Wijzigen van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende reizigers wordt beschouwd als annulering waarop het artikel betreffende opzegging/annulering door de reiziger van toepassing is.
 3. Als de reiziger tijdens de reis besluit geen gebruik te maken van programmaonderdelen en/of excursies, maaltijden, accommodatie of andere diensten of gedeelten daarvan, kan geen aanspraak worden gemaakt op restitutie van (gedeelte(s) van) de reissom.
 4. Indien de reiziger wijzigingen wenst, een ander in de plaats wenst te stellen of de reis of onderdelen daarvan geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen eventuele kosten die Dutchroutes in dit kader heeft gemaakt, dient te maken of op basis van (wettelijke) regelgeving verschuldigd is, door de reiziger verschuldigd zijn en blijven en door reiziger te worden voldaan ongeacht hetgeen opgenomen in artikel 11.

Indeplaatsstelling reiziger

 1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander die aan alle voorwaarden van de reisovereenkomst voldoet. Een termijn van 7 dagen voor de aanvang van de reis wordt geacht in ieder geval tijdig te zijn.
 2. De indeplaatsstelling vindt plaats door een daarop gerichte overeenkomst met de ander en schriftelijke mededeling daarvan door de overdragende reiziger aan Dutchroutes. De overdragende reiziger en de ander zijn beide hoofdelijk verbonden tot betaling van de reissom en de kosten in verband met de overdracht.

Wijzigingen door Dutchroutes

 1. Dutchroutes heeft het recht de reisovereenkomst te wijzigen op een wezenlijk punt(en) wegens gewichtige, de reiziger onverwijld medegedeelde omstandigheden. De reiziger kan de wijziging afwijzen.
 2. Dutchroutes mag de reisovereenkomst wegens gewichtige, de reiziger onverwijld meegedeelde omstandigheden wijzigen. Deze wijzigingen betreffen een of meer niet-wezenlijke punten. De reiziger kan de wijziging slechts afwijzen indien zij hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
 3. Gewichtige omstandigheden zijn omstandigheden als bedoeld in artikel 12.2.
 4. Indien de reiziger de wijziging(en) afwijst, kan Dutchroutes de reisovereenkomst opzeggen. In dat geval heeft de reiziger recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

Opzegging /annulering door de reiziger

 1. De reiziger kan de overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang opzeggen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekend schrijven voorzien van de handtekening van de reiziger.
 2. De reiziger is bij opzegging / annulering naast eventuele verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten aan Dutchroutes verschuldigd:
  a) bij annulering uiterlijk 60 kalenderdagen voor de vertrekdag: 10% van de reissom;
  b) bij annulering vanaf de 60e kalenderdag (inclusief) tot en met de 31e kalenderdag voor de vertrekdag: 30% van de reissom;
  c) bij annulering vanaf de 30e kalenderdag (inclusief) tot en met de 16e kalenderdag voor de vertrekdag: 50% van de reissom;
  d) bij annulering vanaf de 15e kalenderdag (inclusief) tot en met de dag van vertrek of later: 100% van de reissom.
 3. Bij groepsreizen of gedurende het hoogseizoen kan Dutchroutes een aan de reiziger danwel aanmelder, zoals bedoeld in artikel 4.2 bekend te maken andere annuleringsregeling hanteren.
 4. Indien de reiziger niet verschijnt op de vertrekdag of geen gebruik maakt van de reis zonder opzegging of annulering blijft de reiziger de volledige reissom verschuldigd.
 5. Bij annulering van door de reiziger bij Dutchroutes geboekte internationale vluchten en binnenlandse vluchten blijft de reiziger de overeengekomen som verschuldigd, ongeacht de termijn waarbinnen de annulering plaatsvindt.
 6. Annulering buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.

Opzegging door Dutchroutes

 1. Dutchroutes heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
 2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Dutchroutes aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Als gewichtige omstandigheid geldt in ieder geval een negatief reisadvies, afgegeven door een daartoe bevoegde instantie.
 4. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
 5. Indien Dutchroutes opzegt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, biedt Dutchroutes een andere reis van gelijke of betere kwaliteit aan. De reiziger die dat aanbod niet aanvaardt heeft recht op teruggave van de reissom of indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.
 6. Indien de opzegging het gevolg is van overmacht, geldt voor Dutchroutes geen verplichting tot schadevergoeding. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 en 12 is Dutchroutes verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
 2. Indien de reis niet verloopt conform de in het vorige lid bedoelde verwachtingen is de reiziger verplicht per omgaande daarvan mededeling te doen aan de in artikel 15 lid 1 bedoelde betrokkenen.
 3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is Dutchroutes verplicht de schade te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan Dutchroutes is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp Dutchroutes bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
  a) de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst is toe te rekenen aan de reiziger;
  b) de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst die niet te voorzien was of kon worden opgeheven,
  c) is toe te rekenen aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
  de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan overmacht, als bedoeld in artikel 12.6
  d) dan wel aan een gebeurtenis die Dutchroutes of degene van wiens hulp Dutchroutes bij de uitvoerig van de reisovereenkomst gebruik maakt,met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.
 4. Dutchroutes is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend is Dutchroutes tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van Dutchroutes gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de reiziger. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen voor rekening van Dutchroutes, indien de tekortkoming in de nakoming aan Dutchroutes of aan de persoon van wiens hulp Dutchroutes bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, overeenkomstig het vorige lid is toe te rekenen. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Dutchroutes zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade.

Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Dutchroutes

 1. Indien op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Dutchroutes dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
 2. Dutchroutes is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.
 3. Indien Dutchroutes jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.
 4. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Dutchroutes voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Dutchroutes.
 5. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Dutchroutes gelden ook ten behoeve van werknemers van Dutchroutes en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel tenzij een Verdrag, Verordening of wet dit uitsluit.

Klachten

 1. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 13 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering door de reiziger, gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich melden bij (in de hierna opgenomen volgorde): de betrokken dienstverlener, de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, Dutchroutes. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet dit in ieder geval onverwijld worden gemeld bij Dutchroutes.
 2. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid van de reiziger wordt opgelost, dient de reiziger dit schriftelijk te melden aan Dutchroutes.
 3. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht ter plaatse en (eventuele) schriftelijke melding aan Dutchroutes heeft voldaan en de dienstverlener of Dutchroutes daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan het eventuele recht van de reiziger op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.
 4. Als een klacht niet naar tevredenheid is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden schriftelijk worden ingediend bij Dutchroutes, waarbij een kopie van de schriftelijke melding als bedoeld onder 15.2 wordt bijgevoegd.
 5. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door Dutchroutes niet in behandeling genomen, tenzij het niet tijdig indienen niet aan de reiziger te wijten is. Dutchroutes zal ontvangst van de klacht alsmede het al dan niet in behandeling nemen schriftelijk bevestigen.
 6. Dutchroutes zal binnen één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Nu aanmelden!

Meld je nu gratis aan bij Dutchroutes